Algemene Ledenvergadering 2017

Geplaatst op : 2017-04-27 12:28:07

Op woensdag 24 mei 2017 aanvang 20.00 uur wordt de Algemene Ledenvergadering van de Schutterij E.M.M. gehouden bij HCR Leemreis aan de Spalstraat 40 te Hengelo Gld.

De Agenda voor deze avond is als volgt :

1. Opening

2. Vaststelling en goedkeuring Agenda door de ALV

3. Ingekomen stukken

4. Notulen ALV 11 mei 2016

5. Financieel verslag 2016 en begroting 2017

6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid

7. Bestuursverkiezingen

8. Pauze

9. Jaarverslag 2016

10. Rondvraag

11. Sluiting

Terug
Agenda

Nieuws
Sponsor

Hotel Leemreis
Hengelo Gld

EMM
Keizerspaar  Drumband  Feest  Commandant  Vendelen  Zomermarkt  Keizer  Volksspelen  Hengelo Gld  Achterhoek