Reacties pers in 1951

Geplaatst op : 2010-12-27 15:23:47

E.M.M. HER-OPGERICHT

In zaal Langeler werd dezer dagen besloten tot heroprichting van de Schutterij Eendracht Maakt Macht.
Omdat geen der aanwezigen bekend was met statuten en het huishoudelijk reglement der oude vereniging,
las de voorzitter ze in het geheel voor. De stukken zullen ter goedkeuring naar de minister worden gezonden.
Wanneer de vereniging rechtspersoonlijkheid krijgt, zal ze zelf de bevoegdheid hebben om kermisfeesten
en andere festiviteiten te organiseren. De vergadering achtte het hoogste tijd om in dezen de burgel.
autoriteiten het heft in handen te nemen. Staande de vergadering gaven zich 48 leden op.
Aan het slot der bijeenkomst drukte de voorzitter de nieuwe leden op het hart om elk
10 nieuwe leden te werven.

uit:

De Oost Gelderlander 13 - 9 - 1950 no. 215

==========================================================================================

Zaterdagavond werd in Zaal Langeler een vergadering gehouden waarin de heroprichting van de schutterij
en de kermis ter sprake kwamen. Wegens ziekte van de G.W. Jansen stond de vergadering onder leiding
van de heer G. Langwerden. Deze spoorde de aanwezigen aan alle krachten in te spannen om én
schutterij én kermis weer nieuw leven in te blazen. Hiertoe was een comité opgericht, dat reeds
de statuten en het huishoudelijk reglement opgesteld heeft. Deze statuten werden in bespreking
gegeven. Hierna werd er gelegenheid gegeven, om als lid toe te treden tot de schutterij voor
een contributie van ƒ 1,50 per jaar. Staande de vergadering gaven zich 54 leden op. In het
contributiebedrag is mede begrepen 1 x schieten bij het vogelschieten tijdens de kermis.
Zeer spoedig hoopt men een ledenwerfactie te beginnen. Lid kunnen worden, alle
mannelijke personen boven de 16 jaar, mits van goed zedelijk gedrag. Er volgde nog
een aangename bespreking over divers aangelegenheden, die verband houden met de
toekomstige kermisviering. Het Comité van Actie bestaat uit de hern G.W. Jansen,
F. H. Schadron, W. Vrogten, Th. Kaak, M. J. Rutgers en G. Langwerden.
De Kermiscommissie uit: R. M. Jolij, D. Kamperman, C. J. C. Slotboom, H. A. Knol, A. H. Wolbrink,
M. Voskamp, G. Bretveld en H. Langeler. De bedoeling is binnenkort een ledenvergadering te beleggen
om een definitief Bestuur en een Raad van Toezicht te benoemen, om een en andere vastere vorm te geven

uit:

De Graafschapbode 11 september 1951

========================================================================================================================

Terug
Agenda

Nieuws
Sponsor
EMM
Vogelschieten  Kermis  Bronckhorst  Hengelo Gld  Feest  E.M.M.  Kermiswagen  Jeugdkoning  Vendelen  Zomermarkt